CA

Subvenció

La informació que apareix en aquesta pàgina és informativa. Cal llegir les bases de la convocatòria abans de sol·licitar la subvenció.

Cooperatives

Descripció convocatòria

La peculiaritat de la insularitat de la comunitat de les Illes Balears, i més particularment de la zona de la Serra de Tramuntana sent una zona muntanyosa de difícil aprofitament terrestre i marítim, fa necessària una sèrie de mesures que incentivin el manteniment de la producció agrària i marítima que evitin el desistiment del pagès o del pescador, i per extensió, l’abandonament de les terres i de la mar, fet que pugui repercutir negativament en la protecció de la declaració com a Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge cultural.

Destinatari

Cooperatives d'explotació comunitària de la terra i/o del bestiar com les cooperatives agroalimentàries de caràcter agrícola, forestal o ramader que estiguin legalment constituïdes i realitzin alguna de les activitats subvencionables de la convocatòria. 

Límit subvencionable

Només s'admetrà una sol·licitud per beneficiari.

L’import de les subvencions que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat subvencionada.

L’import màxim subvencionable per als projectes presentats per les cooperatives dependrà del número de socis i/o associats:

 • Més de 300 socis i/o associats: fins un màxim de 170.000€
 • Entre 100 i 299 socis i/o associats, fins un màxim de 120.000€
 • Entre 50 i 99 socis i/o associats, fins un màxim de 70.000€
 • Menys de 50 socis i/o associats, fins un màxim de 20.000€

Per fer front a aquesta convocatòria es destina la quantitat total de 500.000€

Requisits

 • Tenir la seu en algun dels municipis que formin part de la declaració de Patrimoni Mundial
 • Que el 80% de la seva superfície agrària, i la dels seus socis i/o associats, estigui dins els límits de la delimitació Unesco
 • Estar inscrita al Registre de Cooperatives de les Illes Balears

Línies a les que opten

Aquesta convocatòria només contempla una línia de subvencions però inclou diferents actuacions:

 • Manteniment de l’activitat agrícola, ramadera, marítima i forestal a la Serra de Tramuntana que redundi en benefici de la conservació dels valors de la Declaració com a Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge cultural.
 • Despeses de:
  • Recerca, investigació, desenvolupament i innovació
  • Informació i promoció de productes agraris i pesquers
  • Formació i capacitació
  • Prevenció i control de malalties animals i plagues vegetals
  • Foment de la sostenibilitat, el consum local i els productes de quilòmetre zero
  • Fertilitzants, productes d’alimentació animal i ormejos.
 • Despeses de personal i estructurals indirectes, fins a un import màxim equivalent al 20% de la subvenció concedida.

No són subvencionables:

 • Despeses de representació
 • Funcionament ordinari o estructural que no estigui relacionat amb l'activitat a subvencionar
 • Taxes, arbitris i preus públics
 • Els innecessaris o mal justificats

Termini per presentar sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB, en aquest cas fins al 27 de juny inclòs.

La concessió de les subvencions es durà a terme mitjançant règim de concurrència NO competitiva, per ordre d’entrada en el registre del Consorci Serra de Tramuntana, fins a exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria.

Termini d'execució i justificació

Termini d'execució: seran subvencionables les actuacions desenvolupades entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2023.

Termini de justificació: el beneficiari ha de presentar les memòries una vegada finalitzades les actuacions subvencionades. La data màxima de presentació serà el 31 d’octubre de 2023.

El pagament de les subvencions s’abonarà una vegada comprovat que s’ha fet l’activitat, i que s’han complit els objectius i la finalitat per la qual es concediren.

Només podran ser objecte de subvenció les despeses expedides a nom de l’entitat sol·licitant de l’ajuda. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat, ni desproporcionat en funció dels principis d’economia i de relació cost-eficàcia.

Per abonar les subvencions, el beneficiari ha de justificar la realització del projecte subvencionat, aportant:

 • Memòria tècnica. Documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha dut a terme el projecte subvencionat presentat. 
 • Memòria econòmica, on es relacionen les despeses derivades de l'execució del projecte.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’ha de formalitzar a la seu electrònica del Consorci Serra de Tramuntana amb la següent documentació:

 • Annex I - Sol·licitud signada i acompanyada de:
  • Còpia acarada del CIF de l’entitat.
  • Original o còpia acarada de l’escriptura de constitució o de modificació dels estatuts o reglament intern de funcionament, si escau, inscrits en el registre corresponent.
  • Còpia acarada del DNI del representant legal de l’entitat sol·licitant.
  • Relació certificada del representant de l’entitat que desglossi el número de socis i/o associats amb el seu nom, llinatges i número de NIF/CIF.
  • Si escau, denegació expressa de l’autorització per consultar telemàticament dades de l’AEAT i de la TGSS, així com de consulta del Registre de Cooperatives de les illes Balears i del Registre Interinsular Agrari (RIA).
  • Projecte de l’actuació: memòria explicativa de l’actuació i pressupost detallat per partides o conceptes. Ambdós documents han d’estar datats i signats per la persona representant de l’entitat.
 • Annex II - Declaració responsable signada pel representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari 
 • Annex III - Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal 
 • Annex IV - Document de designació de compte bancari 
 • Projecte de l’actuació on hi figurin, com a mínim, les finalitats que es persegueixen, el desenvolupament detallat dels objectius específics, les activitats amb indicació del lloc on es realitzaran, recursos que es faran servir, repercussió en els socis i/o associats, i qualsevol altre element que contribueixi a definir millor el projecte.
 • Pressupost complet i detallat de les actuacions per a les quals es demana subvenció, en el qual figurin totes les despeses i els ingressos prevists. El pressupost s’ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.

Informació relacionada

Consorci Serra de Tamuntana

Contacte

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Avís legal i Política de galetes