ES

Subvención

El resumen que aparece en esta página es de carácter informativo. Antes de solicitar la subvención, hay que leer las bases de la convocatoria.

Particulares

Descripción de la convocatoria

La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure, dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial per la Unesco el 2011, la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valor patrimonial i la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn.

Destinatario

 • Persones físiques o agrupacions de persones físiques
 • Entitats sense ànim de lucre
 • Comunitats de béns
 • Comunitats i associacions de regants
 • Explotacions agràries

Límite subvencionable

Persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns, agrupacions de persones físiques i explotacions agràries no poden superar el límit de 10.000€ ja sigui per una línia etnològica (LET) o per una línia agrícola (LA) o per la combinació de les dues. 

Les comunitats i associacions de regants només podran sol·licitar un projecte d’actuació dins la Línia per a la recuperació d’elements etnològics (LET), amb un pressupost màxim de 30.000€ i el projecte ha d’estar exclusivament relacionat amb l’aprofitament de l’aigua, que permeti la restauració o restitució a aquells elements que funcionin mitjançant sistemes tradicionals de reg.

Les actuacions en elements declarats Bé d’Interès Cultural (BIC), bé catalogat o bé patrimonial inclòs en el catàleg municipal, poden sol·licitar una subvenció per la línia de recuperació etnològica (LET) amb un màxim de 20.000€ o per la línia de recuperació arquitectònica (LQ) amb un màxim de 30.000€ 

Bestretes

Les persones físiques, comunitats de béns, agrupacions de persones físiques i explotacions agràries podran optar, si així ho especifiquen expressament a la sol·licitud, per una bestreta del 75% de la subvenció concedida, tot presentant un aval bancari del 120% de l’import de la bestreta. 

Les entitats sense ànim de lucre i les comunitats i associacions de regants, podran optar, si així ho especifiquen expressament a la sol·licitud, per una bestreta de fins al 75% de l’import de la subvenció concedida sense necessitat de constituir aval o garantia bancària, sempre que la subvenció no sigui igual o superior a 18.000,00 €. En el cas de que superés aquesta quantia, també s’haurà de constituir amb caràcter previ, d’una garantia o aval que cobreixi l’import de la quantitat que s’anticipa per bestreta incrementat un 20%.

Requisitos

 • Totes les actuacions subvencionables s'han de realitzar en sòl rústic dins l’àmbit de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial per Unesco l'any 2011. 
 • Cal ser el propietari de la finca on s'executa el projecte o arrendatari amb l’expressa autorització de la propietat.
 • Documents a presentar:
  • DNI, NIF, NIE o passaport
  • Títol de propietat o contracte d’arrendament i autorització
  • Plànol cadastral
  • Annex I – sol·licitud
  • Annex II o pressupost, en ambdós casos signat per qui ha de realitzar l’actuació
  • Annex III – compte bancari amb certificat de titularitat
  • Memòria explicativa tècnica
  • Fotografies de l’acció
 • No incórrer les prohibicions establertes a l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca i el Consorci Serra de Tramuntana i amb la Seguretat Social.
 • Tenir tots els permisos, autoritzacions i llicències pertinents que siguin necessaris per dur a terme el projecte subvencionat.
 • L’import concedit no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat subvencionada.
 • Aquestes subvencions tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la Llei de subvencions o en la convocatòria, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
 • La concessió de les subvencions es duu a terme mitjançant règim de concurrència NO competitiva d’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança General de Subvencions, per ordre d’entrada en el registre del Consorci Serra de Tramuntana. D’aquesta manera, seran subvencionades fins exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria.

Líneas a las que optan

 • LÍNIA D’ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ D’ELEMENTS ETNOLÒGICS (LET)
  Se subvencionen aquelles actuacions construïdes amb materials i tècniques tradicionals, principalment, els vinculats a la captació, conducció, aprofitament emmagatzematge de l’aigua, i d’altres elements que com qanats, fonts, pous, sínies, albellons, síquies i canaletes, aljubs, basses, bassols i safareigs, molins d’extracció d’aigua i molins d’aigua, colls de cisterna, abeuradors, rentadors, torrents i saragalls, ponts, pedres passadores, guals empedrats, eres de batre, els miradors, forns de calç, cases de neu, forns de carboner, barraques de carboner (elements de pedra), marges i parets de pedra en sec, marges i parets de pedra en sec de camins, barraques de pedra en sec, molins de vent i de sang, etc.
  També inclou la recuperació i restauració de canalitzacions d’aigua tradicionals, que inclou la retirada de tot aquell material de plàstic o pvc, o que no sigui concorde amb la tipologia de construcció tradicional.
  També es poden dur a terme tancaments exteriors sobre els murs de delimitació de la finca per evitar el pas d’animals d’una finca a una altra, construïts amb tipologia i tècniques tradicionals respectuoses amb l’entorn mitjançant pals d’ullastre o olivera, o fusta tractada (rústica), disposats en sec, i amb reixa ramadera de 100-120 cm d’alçada.
   
 • LÍNIA D’ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ DEL PAISATGE AGRÍCOLA I EL SEU ENTORN (LA).
  El seu objecte és la recuperació del paisatge agrícola de finques rústiques mitjançant treballs de regeneració (podes, aclarides i plantació d’arbres tradicionals), recuperació de zones agrícoles envaïdes per espècies forestals, control de plagues i/o malalties, desbrossament o eixermades, i eliminació controlada del combustible vegetal i/o espècies invasores, excepte quan es tracti d’espècies protegides o catalogades. 
   
 • LÍNIA D’ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ D’ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (LQ).
  El seu objectiu és la recuperació arquitectònica d’immobles d’alt valor patrimonial. S’hi podran incloure intervencions als següents elements: torres de defensa, tafones, creus de terme, cases i casals i altres immobles amb valors patrimonials, sempre que estiguin declarats Béns d’Interès Cultural (BIC), béns catalogats o béns patrimonials inclosos en el catàleg municipal.

Plazo para presentar solicitudes

El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOIB. Per tant, s'acceptaran sol·licituds des del 24 de març fins el 23 d'abril de 2024. 

Plazo de ejecución y justificación

El beneficiari ha de presentar la justificació de la subvenció (memòria tècnica i memòria econòmica) el més aviat possible una vegada acabat el projecte subvencionat i, en tot cas, la data màxima de presentació serà el dia 20 de desembre de 2024.

Les actuacions de la línia etnològica (LET) i de la línia arquitectònica (LQ) s'han de realitzar entre la data en la qual els tècnics del Consell de Mallorca facin la visita inicial i el dia 20 de desembre de 2024. Les actuacions de la línia de recuperació agrícola (LA) es podran realitzar entre l’1 de gener i el 20 de desembre de 2024.

Presentación de solicitudes

La sol·licitud per a cada actuació subvencionable s'ha de formalitzar en un únic model d'instància, que pot descarregar-se des d'aquest web (Annex I). S'ha de presentar, juntament amb la documentació requerida i dins el termini establert, a través del registre electrònic que consta a la seu electrònica del Consorci Serra de Tramuntana:
https://cst.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12085

Per als beneficiaris que no estan obligats a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, la instància i la documentació també pot presentar-se al Registre General del Consorci Serra de Tramuntana ubicat al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, codi postal 07010, a qualsevol de les oficines del Registre General del Consell Insular de Mallorca o a qualsevol altre punt de conformitat amb l’establert en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a l’oficina de Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admetrà.


Información relacionada

 • BOIB núm. 40, de 23/02/24. Publicación resolución convocatoria subvenciones

  Descarga
 • Texto convocatoria subvenciones 2024

  Descarga
 • Anexo I - Solicitud

  Descarga
 • Anexo II - Modelo de acreditación representante legal

  Descarga
 • Anexo III - Modelos de presupuestos

  Descarga
 • Anexo IV - Titularidad cuenta bancaria

  Descarga
 • Anexo V - Declaración responsable de la realización del proyecto (se entrega con la justificación, NO con la solicitud)

  Descarga
 • Anexo VI - Criterios para la reconstrucción de márgenes y paredes

  Descarga

Consorcio Serra de Tamuntana

Contacto

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Aviso legal y Política de galletas