ES

Subvención

El resumen que aparece en esta página es de carácter informativo. Antes de solicitar la subvención, hay que leer las bases de la convocatoria.

Ayuntamientos

Descripción de la convocatoria

La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valor patrimonial, la recuperació dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, el manteniment, la neteja i la conservació d’espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura, i la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial per la Unesco l'any 2011.

Destinatario

Únicament els 20 ajuntaments amb territori situat dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarada patrimoni mundial per la Unesco, que siguin propietaris de les finques o parcel·les a on es vol dur a terme l’actuació a subvencionar.

La titularitat de la propietat s’haurà d’acreditar mitjançant certificat expedit pel secretari municipal de l’ajuntament corresponent.

Els municipis són Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Palma, Pollença, Puigpunyent, Santa Maria, Selva, Sóller i Valldemossa.

Límite subvencionable

Els Ajuntaments poden presentar, en total, fins a 3 projectes, repartits de la següent manera:

 • Un màxim de dos dins de les línies següents i pels imports màxims que es detallen:
  • Línia per a la recuperació d’elements etnològics (LET): 20.000€.
  • Línia per a la recuperació d’elements arquitectònics amb valor patrimonial (LQ): 30.000€.
  • Línia per a la recuperació dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal (LF): 30.000€.
 • Un més, d'una de les línies següents i pels imports màxims que es detallen:
  • Línia d’actuacions de manteniment, neteja i conservació dels espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura (LN): 10.000€.
  • Línia per la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics (LCP): 10.000€.

De manera excepcional, l'Ajuntament també pot demanar una altra subvenció per realitzar activitats de recuperació d'elements a Béns d’Interès Cultural (BIC), béns catalogats o béns patrimonials inclosos en el catàleg municipal, propietat de persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns, comunitats i associacions de regants, o explotacions agràries, sempre i quan tenguin signat un conveni de col·laboració per a la gestió de visites. Aquestes actuacions es poden subvencionar amb un màxim de 20.000€ si són LET o amb 30.000€ i són LQ. Només s’admetrà una sol·licitud d’aquest tipus per Ajuntament i no computarà a efectes del límit de sol·licituds.

Es pagarà mitjançant bestreta del 100% de l’import de la subvenció concedida.

Requisitos

 • No incórrer cap de les prohibicions establertes als articles 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social.
 • Tenir tots els permisos, autoritzacions i llicències pertinents que siguin necessaris per dur a terme l'actuació.
 • El fet de rebre una ajuda implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i, a fi d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis.

Líneas a las que optan

 • LÍNIA D’ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ D’ELEMENTS ETNOLÒGICS (LET).
  Se subvencionen aquelles actuacions construïdes amb materials i tècniques tradicionals, principalment, els vinculats a la captació, conducció, aprofitament emmagatzematge de l’aigua, i d’altres elements com qanats, fonts, pous, sínies, albellons, síquies i canaletes, aljubs, basses, bassols i safareigs, molins d’extracció d’aigua i molins d’aigua, colls de cisterna, abeuradors, rentadors, torrents i saragalls, ponts, pedres passadores, guals empedrats, eres de batre, els miradors, forns de calç, cases de neu, forns de carboner, barraques de carboner (elements de pedra), marges i parets de pedra en sec, marges i parets de pedra en sec de camins, barraques de pedra en sec, molins de vent i de sang, etc.
  Recuperació i restauració de canalitzacions d’aigua tradicionals, que inclou la retirada de tot aquell material de plàstic o pvc, o que no sigui concorde amb la tipologia de construcció tradicional.
  Es poden dur a terme dins aquesta línia tancaments exteriors sobre els murs de delimitació de la finca per evitar el pas d’animals d’una finca a una altra, construïts amb tipologia i tècniques tradicionals respectuoses amb l’entorn mitjançant pals d’ullastre o olivera, o fusta tractada (rústica), disposats en sec, i amb reixa ramadera de 100-120 cm d’alçada.
   
 • LÍNIA D’ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ D’ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (LQ). 
  El seu objecte és la recuperació dels elements arquitectònics, construïts amb materials i tècniques tradicionals. Les actuacions que realitzin els ajuntaments podran estar situades a qualsevol tipus de sòl. S’hi podran incloure intervencions als següents elements: torres de defensa, tafones, creus de terme, cases i casals urbans i altres immobles amb valors patrimonials.
   
 • LÍNIA D’ACTUACIONS PER A LA RECUPERACIÓ DELS ESPAIS FORESTALS I/O AGRÍCOLES (LF).
  Es contemplen treballs de regeneració (podes, aclarides i plantació d’arbres tradicionals), treballs silvícoles de prevenció d’incendis, control de plagues i/o malalties, mitjançant tales, aclarides (reducció del nombre de peus), desbrossament o eixermades, i eliminació controlada del combustible vegetal i/o espècies invasores. 
   
 • LÍNIA D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT, NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS QUE PER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS NECESSITIN D’UNA ESPECIAL CURA (LN).
  Espais que per les seves especials característiques naturals i/o patrimonials necessitin d’una especial cura en el seu manteniment, neteja i conservació, amb l’objecte de conservar i mantenir el paisatge de determinats llocs molts visitats i que siguin emblemàtics de la Serra de Tramuntana. Aquests espais han de ser transitables i utilitzables per part de la població. 
   
 • LÍNIA DE REDACCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CATÀLEGS MUNICIPALS DE CAMINS PÚBLICS (LCP).
  Redactar o actualitzar el catàleg municipal de camins públics d’acord amb el previst a la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca.

Plazo para presentar solicitudes

El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOIB. Per tant, s'acceptaran sol·licituds des del 24 de març fins el 23 d'abril de 2024. 

Plazo de ejecución y justificación

Les actuacions hauran d’haver estat realitzades entre la data en la qual els tècnics del Consorci Serra de Tramuntana o del Consell de Mallorca facin la visita inicial i el 20 de desembre de 2024, tret de les actuacions dins les línies de recuperació forestal municipal (LF), de manteniment, neteja i conservació dels espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura (LN) i de redacció i actualització de catàlegs municipals de camins públics (LCP), les quals podran haver estat realitzades entre l’1 de gener i el 20 de desembre de 2024.

Presentación de solicitudes

La sol·licitud per a cada actuació subvencionable s'ha de formalitzar en un únic model d'instància, que pot descarregar-se des d'aquest web (Annex I). S'ha de presentar, juntament amb la documentació requerida i dins el termini establert, a través del registre electrònic que consta a la seu electrònica del Consorci Serra de Tramuntana: 
https://cst.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12085 


Información relacionada

 • BOIB núm. 40, de 24/02/24. Publicación resolución convocatoria subvenciones

  Descarga
 • Texto convocatoria subvenciones 2024

  Descarga
 • Anexo I - Solicitud

  Descarga
 • Anexo II - Modelo de acreditación del representante legal

  Descarga
 • Anexo III - Modelos de presupuestos

  Descarga
 • Anexo IV - Titularidad cuenta bancaria

  Descarga
 • Anexo V - Declaración responsable de la realización del proyecto (se entrega con la justificación, NO con la solicitud)

  Descarga
 • Anexo VI - Criterios para la reconstrucción de márgenes y paredes

  Descarga

Consorcio Serra de Tamuntana

Contacto

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Aviso legal y Política de galletas