EN

Grant

Borrasca Juliette

descripcio-convocatoria

Convocatòria pública extraordinària de subvencions per pal·liar els efectes de la borrasca Juliette a la Serra de Tramuntana.

La finalitat d’aquesta convocatòria és dur a terme actuacions de cura, neteja i manteniment d’arbrat fructícola o productiu i neteja dels terrenys agrícoles adjacents a l’arbrat, així com reparació d’elements etnològics o immobles d’ús agrícola esbaldregats o fets malbé per la borrasca Juliette que va assolar a la Serra de Tramuntana els passats dies 26, 27 i 28 de febrer de 2023 que estiguin ubicats dins els límits de l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana que ve determinat en l’article 5 dels Estatuts del Consorci.

destinatari

 • Persones físiques o agrupacions de persones físiques propietàries de les finques on s'ha d'executar el projecte o arrendataris amb l’expressa autorització de la propietat de les finques. [En el supòsit de diversos propietaris o arrendataris hauran de constituir-se com a agrupació o renunciar a favor d'un o varis copropietaris o llogaters]
 • Entitats sense ànim de lucre propietàries de la finca o arrendatàries amb autorització expressa de la propietat per dur a terme l’actuació.
 • Comunitats de béns propietàries de la finca o arrendatàries amb autorització expressa de la propietat per dur a terme l’actuació.
 • Comunitats de regants: si l’actuació subvencionable afecta a terrenys o parcel·les propietat de la comunitat, o a elements en règim de concessió, de tots o una part dels regants. 
 • Explotacions agràries sigui quina sigui la seva forma jurídica, inscrita en el Registre Interinsular Agrari (RIA) o amb Declaració de Polítiques Agràries Comunitàries (PAC) vigents, i propietàries de la finca on s'ha d'executar o el projecte o amb autorització expressa de la propietat.

No poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els Ajuntaments ni altres institucions públiques.

limit-subvencionable

En un mateix projecte es poden presentar actuacions agràries, etnològiques o arquitectòniques sempre que el sol·licitant sigui la mateixa persona i propietat, i la suma total de la subvenció sol·licitada no superi l’import màxim de subvenció (25.000€).

En relació a les actuacions patrimonials en immobles declarats BIC, es pot presentar un segon projecte, exclusiu per aquesta actuació, i la suma pot arribar als 50.000€.

Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquesta convocatòria són compatibles amb la concessió d’altres ajuts. Però l'import total rebut no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat.

Per fer front a aquesta convocatòria es destina la quantitat total d'1.500.000€. La distribució d’aquesta quantia, en funció dels destinataris de les subvencions, és: 750.000€ per a persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns i 750.000€ per a explotacions agràries.

requisits

*Queden excloses de la convocatòria les sol·licituds sobre actuacions que hagin estat, o puguin estar, cobertes per assegurances particulars.

* Queden excloses les actuacions dutes a terme en terrenys de caràcter forestal i en arbrat de tipologia forestal (alzines, pins, etc.), ja que existeix una línia d'ajudes específica de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

 • Les actuacions s'han de fer en finques ubicades en la seva totalitat dins els límits de l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana determinats en l’article 5 dels Estatuts del Consorci.
 • Totes aquestes actuacions han d’estar ubicades dins sòl rústic, a excepció dels espais d’especial interès botànic, natural o patrimonial i dels immobles catalogats com a BIC que podran estar també a sòl urbà.
 • Aportar un reportatge fotogràfic -georeferenciades si pot ser- de l’estat dels arbres o elements immobles en el moment posterior a la borrasca, abans que s’hagin començat o es comencin a fer les feines de recuperació. 

Documentació requerida

 • Annex I signat i acompanyat de:
  • Còpia del CIF de l’entitat, si escau
  • Original o còpia de l’escriptura de constitució o de modificació dels estatuts o reglament intern de funcionament, si escau, inscrits en el registre corresponent. Si escau, de conformitat amb els seus estatuts, també ha d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat, comunitat o explotació per sol·licitar l’ajuda i designar representant.
  • Documentació acreditativa del títol de propietat (nota simple informativa o certificació registral actualitzades) on s’hagi d’executar el projecte a subvencionar. En el cas de llogaters, haurà d’aportar el contracte d’arrendament pertinent, així com l’autorització expressa de la propietat de la finca per dur a terme l’actuació a subvencionar. En el cas d’explotació agrària no propietària de la finca, haurà d’aportar el contracte d’arrendament pertinent i l’autorització expressa de la propietat de la finca per dur a terme l’actuació a subvencionar. En el cas de comunitats de regants, hauran de presentar els Estatuts de la comunitat, i acreditar la propietat o la cessió/concessió de l’element a restaurar. 
  • Únicament per explotacions agràries: certificat que acrediti que està inscrita en el Registre Interinsular Agrari (RIA), o bé autorització expressa a la sol·licitud de l’annex I, per a què el Consorci Serra de Tramuntana pugui consultar d’ofici aquest extrem. També pot aportar la Declaració de Polítiques Agràries Comunitàries (PAC) amb una antiguitat màxima d’un any comptador des de la data final per presentar sol·licituds de subvenció.
  • Si escau, denegació expressa de l’autorització per consultar telemàticament dades de l’AEAT i de la TGSS.
  • Només en cas d’agrupacions de persones físiques o comunitats: Declaració indicant els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció a aplicar a cada un d’ells, amb indicació del representant o apoderat únic de l’agrupació, i d’un únic domicili a efectes de notificació.
  • Reportatge fotogràfic dels elements en l’estat en què va quedar just després de la borrasca (mínim 3 fotografies). En el cas d’actuacions ja realitzades, s’ha d’aportar també un reportatge fotogràfic anterior i posterior de les actuacions. A ser possible, les fotografies han de venir georeferenciades.
  • Còpia del plànol cadastral d’ubicació de la propietat, amb indicació de la referència cadastral, en el qual s’ha d’assenyalar l’emplaçament de l’element o l’àrea on es vol realitzar l’actuació. A aquests efectes s’utilitzarà el mapa topogràfic que es pot descarregar al visor de mapes IDE Mallorca. (http://www.conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.jsp).
  • En el cas de ser un immoble declarat BIC: certificació que acrediti l'element com patrimonialment protegit per aquesta figura. 
 • Annex II - Declaració responsable signada pel sol·licitant, o pel seu representant, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari.
 • Annex IV - Document de titularitat del compte bancari del sol·licitant per a pagaments.
 • Annex V - Només per entitats, comunitats i persones jurídiques: documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal.
 • Projecte de l’actuació: memòria explicativa datada i signada de l’actuació amb indicació de materials, tècniques i elements a mantenir/restaurar i pressupost detallat datat i signat. A l'annex III es pot trobar un model de pressupost per actuacions agrícoles i actuacions etnològiques de marges.

linies-a-les-que-opten

Actuacions subvencionables

 • De caràcter agrícola (no forestal): conservació, manteniment i/o cura d’arbres fruiters i neteja dels terrenys adjacents. S’inclouen espais d’especial interès botànic, natural o patrimonial.
 • De caràcter etnològic: elements construïts amb materials i tècniques tradicionals, principalment, els vinculats a la captació, conducció, aprofitament emmagatzematge de l’aigua, i d’altres elements que es detallen a continuació:
  • qanats, fonts, pous, sínies, albellons, síquies i canaletes, aljubs, basses, bassols i safareigs, molins d’extracció d’aigua i molins d’aigua, colls de cisterna, abeuradors, rentadors, torrents i saragalls, ponts, pedres passadores, guals empedrats, etc.
  • eres de batre, els miradors, forns de calç, cases de neu, forns de carboner, barraques de carboner (elements de pedra), marges i parets de pedra en sec, marges i parets de pedra en sec de camins, barraques de pedra en sec, molins de vent i de sang, etc.
 • De caràcter arquitectònic: reparació i reconstrucció a edificacions, com per exemple teulades, porxades, parets, tancaments, persianes o portes. Els immobles han de ser edificacions de tipologia tradicional.
 • De caràcter patrimonial: reparació, restauració o rehabilitació d’immobles catalogats com a Bens d’Interès Cultural (BIC). 

Seran subvencionables les despeses de redacció, gestió administrativa i tècnica del projecte (preparació de la sol·licitud i redacció de la memòria) si s’encomanen a un tècnic competent i qualificat, fins un límit màxim de 300 euros (IVA inclòs). Aquest import restarà de l’import màxim a concedir per a cada sol·licitant. No s’inclouen ni seran subvencionables les despeses de taxa de sol·licitud de certificats o llicències administratives. Els tècnics de l’òrgan gestor podran corregir l’import d’aquesta despesa si la consideren desproporcionada o injustificada. S’haurà de presentar la factura i la justificació del seu pagament corresponent en el moment de la justificació de la subvenció.

Limitacions o condicions de les actuacions subvencionables:

 • En cap cas s’admetran obres de millora, rehabilitació o reacondicionament que tingui un resultat diferent al que tenia l’element abans de la catàstrofe meteorològica.
 • No es subvencionaran aquelles actuacions a edificis que es trobessin fora d’ordenació o en estat ruïnós abans de dia 25 de febrer de 2023.
 • Únicament es podran dur a terme per mitjans propis les actuacions de caràcter agrícola.
 • En el cas d’actuacions etnològiques de recuperació d’obra de pedra en sec, es prendran com a referència orientativa en funció de la complexitat de la intervenció, els següents preus:
  • Marges: 83€/m2 (IVA exclòs)
  • Paret seca: 75€/m2 (IVA exclòs).
  • L'import es pot incrementar en un 20% en el cas que la parcel·la on s’hagi de fer l’actuació subvencionada no tengui accés amb vehicle rodat, l’actuació es desenvolupi a més de 100 metres de l’accés rodat, o siguin a marges en què l’alçada mitjana superi els 2,5 metres.
  • L'import es pot incrementar en un 30% si manca accés rodat i l'alçada mitjana supera el 2,5 metres.
  • Els increments s'aplicaran a cada part que correspongui, segons els trams de marges dificultosos.
 • En el cas d’actuacions agrícoles, per a la cura d’arbres fruiters fets malbé pel temporal, s’inclou la cura, poda, tala i replantació per arbre del mateix tipus si fos necessari. El preu per arbre tractat serà de 25 €, sense IVA. Aquest preu inclou totes les actuacions necessàries per mantenir l’arbrat, així com la neteja dels terrenys adjacents a l’arbrat.
 • Per a les actuacions arquitectòniques, patrimonials a BIC i dins espais d’especial interès botànic o natural no es determinen preus de referència, encara que se subjectarà a la valoració puguin fer els tècnics del Consorci Serra de Tramuntana.

termini-presentar-solicitud

El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB. Per tant, el termini per presentar sol·licituds és del 12 de maig al 12 de juny de 2023, tots dos inclosos.

La concessió de les subvencions regulades per la present convocatòria pública es durà a terme mitjançant règim de concurrència NO competitiva d’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança General de Subvencions, per ordre d’entrada en el registre del Consorci Serra de Tramuntana. D’aquesta manera seran subvencionades fins exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria totes aquelles sol·licituds completes que compleixin els requisits que s’hi estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les sol·licituds.

Si es fa un requeriment a la persona o entitat interessada, l’ordre d’entrada que figurarà en el registre serà el del moment en què es presenta la documentació completa i correcta.

termini-execucio-justificacio

Per raons d’urgència en la seva execució, es poden presentar actuacions ja finalitzades sempre que tenguin la causa en la borrasca Juliette. Per la qual cosa el sol·licitant pot aportar al mateix moment, la documentació de la sol·licitud i de la justificació requerida en la convocatòria. 

La justificació de la subvenció s’ha de realitzar abans del dia 20 de desembre de 2023 i ha de constar de:

*ATENCIÓ* La data per presentar la justificació de la subvenció s'ha modificat, fins dia 31 de març de 2024. Però la data d'execució es manté a 20 de desembre de 2023 (per tant, és la data màxima que poden tenir les factures presentades en la justificació).

 • Memòria tècnica. És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha dut a terme el projecte subvencionat presentat. Ha d'incloure els informes finals de la intervenció o la restauració. Com a mínim, ha d'indicar:
  • Dades del beneficiari.
  • Dades de la finca.
  • Informació sobre l’actuació:
   • Dades completes de l’empresa que ha executat els treballs.
   • Nombre d’operaris.
   • Dates d’inici i finalització dels treballs.
   • Jornals de treball realitzats (s’entén per jornal de treball una jornada laboral diària de mínim 7 hores i màxim 8 hores).
  • Descripció dels treballs realitzats.
  • Relació de permisos, autoritzacions i llicències atorgades.
  • Qualsevol altre aspecte que es vulgui mencionar i que guardi relació amb l’actuació.
  • Mínim de 5 fotografies il·lustratives dels treballs. 
 • Memòria econòmica. Cal relacionar les despeses derivades de l'execució del projecte, tot ajustat a les partides desglossades al pressupost.

Durant un període de tres anys després de la finalització de l’actuació, i en aquells casos en què el Consorci Serra de Tramuntana ho consideri oportú, els beneficiaris estaran obligats a permetre la visita als tècnics del Consell de Mallorca o del Consorci Serra de Tramuntana si aquests ho sol·liciten, un màxim de quatre vegades l’any.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’ha de formalitzar en un únic model d’instància que s'ha de presentar, juntament amb la resta de la documentació requerida, al Registre General del Consorci Serra de Tramuntana (C/ General Riera, 113 - 07010 Palma) o a qualsevol de les oficines de registre oficials.

També pot presentar-se mitjançant el registre electrònic del Consorci: https://cst.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12085


Related information

Serra de Tamuntana Consortium

Contact

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Legal notice and Cookies policy