CA

Totes les notícies

Aprovada la Llei de Camins Públics i Rutes Senderistes de Mallorca i Menorca

Aprovada la Llei de Camins Públics i Rutes Senderistes de Mallorca i Menorca

(11/12/2018)

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat durant la sessió plenària d’avui la Llei de Camins Públics i Rutes Senderistes de Mallorca i Menorca, que va ser elaborada des del Consell de Mallorca.

 

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, la consellera d’Infraestructures i Territori, Mercedes Garrido, i la consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, han assistit a la ple de la institució balear per seguir en primera persona al debat.

 

Inicialment, la llei feia referència a Mallorca, però després del tràmit parlamentari iniciat després de la seva aprovació inicial al mes de juny, s’ha decidit que Menorca també es regeixi amb aquesta normativa. Així mateix, s’ha canviat el nom inicial de la llei que feia referència a les rutes excursionistes, per el de rutes senderistes ja que només regula aquestes. Per altra banda, s’han millorat la redacció d’alguns articles per clarificar les afectacions de la llei a les propietats veïnes dels camins públics.

 

Aquesta llei dóna resposta a la necessitat d’establir un règim jurídic per els camins públics per tal de poder recuperar-los i promoure el seu ús i defensa. Així mateix, proporciona un marc legal per a rutes d’interès senderista existents i obri la possibilitat de poder-ne crear de noves.

 

Camins públics

 

La llei defineix els camins públics com la infraestructura viària que permet la circulació dels ciutadans. Amb aquesta normativa, no només les institucions podran reclamar un camí com a públic, sinó que també ho podrà fer qualsevol ciutadà o ciutadana. A més, dota de legitimitat a l’administració perquè pugui obrir de manera immediata un camí usurpat.

 

Per altre banda, contempla l’elaboració de diferents catàlegs de camins que donaran informació i oferiran un control dels camins públics. Tan els municipals com els insulars tenen un termini màxim d’aprovació de quatre anys des de l’entrada en vigor de la llei.

 

També es posarà en marxa un registre insular de camins públics de Mallorca que estarà disponible per a consultes i serà accessible telemàticament a través d’un visor que serà actualitzat de manera continua.

 

Pla director sectorial de camins

 

El Pla director sectorial de camins és una de les figures claus de la llei que defineix una xarxa supramunicipal, un sistema complementari a la xarxa de carreteres però per a mitjans no motoritzats. Concretament, el Pla contemplarà la normativa d’aplicació i ordenances d’ús, plànols informatius, d’ordenació i d’actuació.

 

Efectes i usos

 

Els principals efectes, contemplats per la llei, de l’ordenació en matèria de camins és la declaració d’utilitat pública dels terrenys necessaris per a la seva execució, així com el deure del Consell de Mallorca i de Menorca de garantir l’execució del Pla director sectorial i dels plans especials de camins mitjançant estudis econòmics i financers.

 

Pel que fa als usos, la llei determina que els camins han de ser d’accés lliure i gratuït i que estan destinats al trànsit no motoritzat. A més, els usos i aprofitaments diferents al dret de circulació o trànsit necessitaran autorització prèvia de l’administració titular del camí.

 

Senyalització i pavimentació

 

Una altre capítol de la normativa també estarà dedicat a la pavimentació dels camins, i determina que en caràcter general els camins d’accés al medi natural i paisatgístic no es poden pavimentar i si s’hagués de pavimentar per raons imperioses s’haurà de tramitar la declaració d’Interès General.

 

Així mateix, i amb l’objectiu de crear major homogeneïtat, es contempla l’elaboració d’un manual de senyals perque totes segueixin la mateixa pauta arreu de l’illa.

 

Rutes senderistes

 

Però a part dels camins públics, aquesta llei també fa referència a les rutes senderistes amb l’objectiu de recuperar, conservar i fomentar el patrimoni viari tradicional i el seu entorn, així com facilitar la pràctica d’aquest esport. És la primera vegada a la Comunitat Autònoma que es presenta una llei per regular-les si protegir-les.

 

Pel que fa al Consell de Mallorca i Menorca, la llei els hi atribuirà la competència de crear i gestionar una xarxa de rutes senderistes i vigilar, conservar, senyalitzar i mantenir rutes d’àmbit supramunicipal.

 

Des de fa anys, la Unitat de Senderisme i Pedra en Sec del Consell de Mallorca duu a terme tasques d’aquest tipus que, ara, estaran recollides en una llei. És el cas de l’elaboració de plans especials d’ordenació com el de la Ruta de Pedra en Sec. En definitiva, aquesta llei avala i reforça les rutes actuals del GR-221 i GR-222 (Artà-Lluc) i obri la porta a poder-ne crear de noves.

 

En el cas de Menorca, la llei preserva les especificitats de la vigent normativa del Camí de Cavalls.

 

Infraccions i sancions

 

Finalment, la llei també inclou un seguit d’infraccions que es qualifiquen de molt greus, greus i lleus i que poden suposar sancions d’entre 60 euros fins als 20.000 euros. A més, la norma també inclou l’obligació de restituir les coses conforme al seu estat anterior amb càrrec a l’infractor i de rescabalament de danys i perjudicis que l’actuació hagi pogut ocasionar.