CA

Consorci

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial és l’entitat pública, adscrita al Consell Insular de Mallorca, que té com a principal objectiu impulsar polítiques de conservació i millora dels elements i valors que han possibilitat la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial per part de la Unesco.

El Consorci exerceix les seves funcions i competències en els béns i en l’àmbit territorial definit i cartografiat en la declaració. 

El Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca van constituir el Consorci, mitjançant un conveni de col·laboració, el 9 de febrer de 2011. Des d’aleshores s’hi han incorporat els 20 municipis de la Serra de Tramuntana i entitats sense ànim de lucre que persegueixen finalitats d’interès generals coincidents amb les de la declaració de la serra com a Patrimoni Mundial. 

El Consorci es regeix pels Estatus publicats al Boib de 30 de maig de 2019 on també es descriuen les seves funcions principals, entre les quals destaquen:

  • Promoure la implicació de la iniciativa particular en la conservació del paisatge cultural
  • Promoure activitats i projectes culturals per difondre els valors de la Serra
  • Promoure la innovació i la recerca
  • Gestionar ajuts i subvencions

LA PRESIDÈNCIA. Recau en la persona que ocupa la presidència del Consell de Mallorca. Exerceix la representació superior del Consorci i pot assistir a les sessions dels òrgans col·legits amb veu i vot segons preveuen els Estatus del Consorci.

LA VICEPRESIDÈNCIA. Recau en el conseller o consellera executiu del Consell de Mallorca que nomena el president o presidenta.

JUNTA RECTORA. És l’òrgan superior de govern i administració del Consorci i està integrat per:

  • Presidència
  • Vicepresidència
  • Vocals: tres representants del Consell de Mallorca i dos representants del Govern de les Illes Balears
  • Dos representants de la Mesa de Batles i Batlesses
  • El secretari o secretària i l’interventor o interventora del Consorci

CONSELL DE PARTICIPACIÓ. És l’òrgan consultiu, que té com a finalitat integrar els interessos col•lectius confluents amb la declaració de la Serra com a Patrimoni Mundial. Està integrat pels sectors socials, acadèmics, culturals, professionals, econòmics i entitats privades sense afany de lucre. Les entitats que ho sol·liciten poden participar a la Mesa permanent que es reuneix bimestralment per debatre sobre temes d'actualitat que afecten el paisatge de la Serra. 

COMITÈ D'EXPERTS. És l’òrgan d’assessorament general d’alt nivell del Consorci i té com a objectiu establir un marc de referència per a les seves actuacions.

MESA DE BATLES I BATLESES. És l’òrgan consultiu i deliberatiu que cerca la participació de tots els municipis per fixar les línies i directrius d’actuació. 

Documents relacionats

Consorci Serra de Tamuntana

Contacte

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Avís legal i Política de galetes