CA

Totes les notícies

El Consell aprova la llei Serra, una eina clau per protegir i preservar aquest Patrimoni de la Humanitat

El Consell aprova la llei Serra, una eina clau per protegir i preservar aquest Patrimoni de la Humanitat

(29/03/2023)

  • La presidenta Cladera ha destacat la feina feta per dur endavant una llei important i necessària
  • L’aprovació es produeix després de dos anys d’elaboració i d’un procés participatiu amb els 20 municipis de la Tramuntana i més de 150 persones, entre experts, particulars i representants d’entitats, grups i organitzacions

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat la proposta de la Llei Serra, amb el suport dels partits que governen la institució i el vot contrari de l’oposició. La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías ha explicat que és l’instrument més adient per aconseguir els objectius de declaració de la UNESCO. Per la seva banda, la presidenta del Consell,  Catalina Cladera ha destacat la feina feta durant aquests dos darrers anys per “dur endavant un llei important i necessària”.

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías ha destacat l’esforç fet perquè sigui una normativa amb molta participació. “Entre un 70 i 80% de les propostes d’entitats i dels informes sectorials s’han incorporat al text de la futura Llei Serra, la majoria de forma idèntica a la proposada”, ha assenyalat. A més també ha explicat que les propostes del Comitè d’experts del Consorci Serra de Tramuntana, les de de DG de Biodiversitat, les del FOGAIBA, les de la DG d’Agricultura, les de l’ajuntament de Palma, el de Mancor, les del GOB o les de Tramuntana XXI, ha estat acceptades en un 80 o en un 100%.

La llei té com a objectiu principal el reconeixement jurídic del Paisatge Cultural de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial per la Unesco el 2011, així com implantar una normativa que asseguri l’ordenació i la gestió adient per a la seva protecció, manteniment, millora, restauració, regeneració i dinamització econòmica sostenible.

La nova normativa augmenta la zona de protecció. La superfície ampliada de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial és de 5736,16 hectàrees, el que significa que uns 5.000 propietaris més podran rebre ajudes.

Al mateix temps la Llei Serra millora la governança, amb una gestió més eficàcia i una major coordinació. En aquest sentit preveu la creació el Consell Social amb funcions coordinadores i de potenciació d’un marc de cooperació interadministrativa i entre els diferents agents del territori; una Comissió de Direcció Estratègica que ha de coordinar les accions empreses per les diferents administracions públiques, evitant duplicitats, simplificant la gestió. També preveu posar en marxa d’una Oficina de suport per part del Consell amb l’objetiu d’agilitzar els tràmits que fan els ciutadans relacionats amb les subvencions, independentment de quina sigui l’administració convocant. Es preveu la possibilitat que l’Oficina de suport tengui caràcter itinerant amb la finalitat d’evitar desplaçaments i apropar l’administració supramunicipal a la ciutadania.

Promoció de l’agricultura i protecció del patrimoni
D’altra banda, la llei deixa ben clar el seu suport a l’activitat agrària amb tot un desplegament d’eines destinades a la recuperació del paisatge agrícola de la Serra. Sobretot la llei promou els mètodes de la producció ecològica, regenerativa, basada en les races autòctones i les varietats locals, seguint models agroecològics i la innovació i experimentació de nous processos productius. Així com també, la nova normativa recull la iniciativa del Distintiu Serra de Tramuntana, pensada en clau d’economia circular pensada per donar suport i viabilitat als productes i serveis de pagesos, ramaders, propietaris de possessions, restauradors, comerços, empreses de serveis culturals i guies de muntanya i altres professionals. 

En relació amb la protecció del Patrimoni, la normativa garanteix també una fita molt demanda: la salvaguarda de la pedra en sec. Es protegeix i estandaritza la tècnica de pedra en sec com a patrimoni immaterial declarat per UNESCO. Es protegeixen singularment les marjades, els marges, les parets, els camins i els sistemes de drenatge, a més dels elements etnològics d’especial interès. Igualment, es pretén preservat altres elements específics, com els sistemes de reg, les teules pintades, els sistemes històrics hidràulics i de drenatge, entre altres. A la vegada que estableix que les possessions s’han de considerar en la seva integritat com elements essencials del patrimoni cultural de la Serra de Tramuntana i se n’ha de procurar la conservació.

La llei també introdueix la protecció de les oliveres i els oliverars.  En el termini de 2 anys des de la seva aprovació el Consell de Mallorca elaborarà un inventari i catalogació de les oliveres i oliverars monumentals. Es crea la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals.

Una altra demanda que recull la llei és que les edificacions existents en estat ruïnós no incloses als catàlegs municipals com porxos d’olivar, casetes de roter, sestadors i altres, que han perdut la coberta i per tant l’ús, es podran restaurar amb la mateixa tècnica constructiva i els mateixos materials previ informe emès pel servei tècnic del Departament del Consell de Mallorca amb competències sobre Patrimoni Històric.

La mobilitat sostenible, mesures de mitigació del canvi climàtic o posar en valor la recerca i la investigació són temes que també han estat recollits en la llei sempre cercant aconseguir protegir i preservar més i millor la Serra de Tramuntana.

Llei molt participada
La proposta de text arriba gairebé dos anys després d’iniciar-se un procés de participació en el qual s’han implicat més de 150 de persones, entre experts, entitats i administracions locals, i s’han recollit 90 propostes concretes. 

El procés de participació ciutadana va començar per març 2021 i el maig del mateix any es va completar la primera i segona fase, amb un treball previ de diagnòstic i sessions informatives que tenien l’objectiu d’explicar el contingut i les diferents fases del mateix. Les darreres fases a finals del 2021 varen ser de devolució i avaluació que vàrem fer a la Direcció Insular d’Ordenació del Territori en la que es varen valorar totes i cadascuna de les més de 90 propostes que s’havien recollit en la fase deliberativa. 

Posteriorment, el mes de febrer del 2022 s’inicia un procés de participació que va acabar fa poc, el 14 de març va tenir lloc la darrera reunió, amb els batles i batlesses de la Serra, els quals han estat animats a fer arribar al Departament de Territori o directament a la consellera suggeriments i aportacions. A les sessions amb els màxims representants dels municipis s’abordava la definició, l'abast i l'àmbit d'aplicació de la nova normativa i temes claus com la governança, els instruments d'ordenació i gestió, els àmbits d'intervenció per a la protecció del paisatge cultural, connectats directament amb l'activitat agrària, la conservació del patrimoni i les mesures d'adaptació a la mitigació del canvi climàtic.

En els diferents espais de deliberació han participat a més de les 20 batlies, diferents regidors i regidores i consellers i conselleres del ple del Consell, 40 membres de l’Observatori paisatge i 17 de la Mesa permanent del Consorci de la Serra de Tramuntana i les 40 persones del comitè d’experts del Consorci Serra de Tramuntana. A més d’altres entitats, propietaris particulars i organitzacions vinculades amb totes les àrees que estan recollides a la llei. El text, conformat per 87 articles, 19 disposicions i 5 annexos, desplega eines de gestió des de diferents àrees: paisatge, patrimoni, agricultura, ordenació del territori, urbanisme, mobilitat, desenvolupament econòmic, turisme i medi ambient.