CA

Subvenció

La informació que apareix en aquesta pàgina és informativa. Cal llegir les bases de la convocatòria abans de sol·licitar la subvenció.

Comunitats de regants

Descripció convocatòria

Convocatòria de subvencions 2023 relacionades amb la recuperació del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d’espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana que ve determinat en l’article 5 dels Estatuts del Consorci (BOIB núm. 72, de 30 de maig de 2019).

Destinatari

Comunitats de regants. L’actuació ha d’afectar a conductes, canalitzacions o sistemes hidràulics els quals la comunitat acrediti la seva propietat o dret d’ús. Poden presentar la sol·licitud a instància pròpia o a través de l’ajuntament mitjançant un conveni que cedeixi l’element a restaurar a l’ajuntament.

Límit subvencionable

30.000 €

Es pagarà mitjançant bestreta fins a un 50% de l’import de la subvenció concedida.

Requisits

 • Que l’actuació subvencionable es dugui a terme en la seva totalitat dintre de l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarada patrimoni mundial per la Unesco.
   
 • Documents per presentar:
  • DNI, NIF o CIF
  • Títol de propietat o contracte d’arrendament i autorització
  • Plànol cadastral
  • Annex I – sol·licitud
  • Annex II – declaració responsable de sol·licitud d’altres ajudes per la mateixa actuació
  • Annex III o pressupost, en ambdós casos signat per qui ha de realitzar l’actuació
  • Annex IV – compte bancari amb certificat de titularitat
  • En casos de presentar la sol·licitud en representació d’una entitat, Annex V i escriptura de constitució o modificació d’estatuts. 
  • Memòria explicativa tècnica
  • Fotografies de l’acció
    
 • No incórrer les prohibicions establertes a l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.
   
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca i el Consorci Serra de Tramuntana i amb la Seguretat Social.
   
 • Tenir tots els permisos, autoritzacions i llicències pertinents que siguin necessaris per dur a terme el projecte subvencionat.
   
 • L’import concedit no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat subvencionada.
   
 • Aquestes subvencions tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la Llei de subvencions o en la convocatòria, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
   
 • La concessió de les subvencions es duu a terme mitjançant règim de concurrència NO competitiva d’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança General de Subvencions, per ordre d’entrada en el registre del Consorci Serra de Tramuntana. D’aquesta manera, seran subvencionades fins exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria.

Línies a les que opten

 • Línia de recuperació d’elements etnològics (LET)
  Recuperació i restauració de sistemes hidràulics.
  Requisits de les actuacions:
  • Han d’estar ubicades a sòl rústic
  • No es poden fer amb mitjans propis
  • Han de respectar les tècniques tradicionals i els materials originals (als elements de pedra en sec no s’admet cap tipus de morter o ciment).

Termini per presentar sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds serà de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOIB. 

Termini d'execució i justificació

Entre la visita inicial dels tècnics del Consorci i el 20 de desembre.

*ATENCIÓ* La data per presentar la justificació de la subvenció s'ha modificat, fins dia 31 de març de 2024. Però la data d'execució es manté a 20 de desembre de 2023 (per tant, és la data màxima que poden tenir les factures presentades en la justificació).

Presentació de sol·licituds

Seu electrònica Consorci Serra de Tramuntana


Informació relacionada

 • Seu electrònica

  Visita
 • Publicació concessió subvencions referents ampliació de crèdit de la convocatòria

  Descarrega
 • Publicació BOIB ampliació termini de justificació

  Descarrega
 • Publicació convocatòria BOIB

  Descarrega
 • Annex I - Sol·licitud subvenció

  Descarrega
 • Annex II - Declaració responsable

  Descarrega
 • Annex III - Model de pressupost

  Descarrega
 • Annex IV - Alta titularitat compte bancari

  Descarrega
 • Annex V - Acreditació representant

  Descarrega
 • Annex VI - Declaració responsable realització del projecte (s'ha de presentar amb la justificació de la subvenció, no amb la sol·licitud)

  Descarrega
 • Annex VII - Criteris reconstrucció marges

  Descarrega

Consorci Serra de Tamuntana

Contacte

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Avís legal i Política de galetes