CA

Subvenció

La informació que apareix en aquesta pàgina és informativa. Cal llegir les bases de la convocatòria abans de sol·licitar la subvenció.

Persones físiques

Descripció convocatòria

Convocatòria de subvencions 2023 relacionades amb la recuperació del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d’espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana que ve determinat en l’article 5 dels Estatuts del Consorci (BOIB núm. 72, de 30 de maig de 2019).

Destinatari

Persones físiques o agrupacions de persones físiques propietàries de les finques on s’ha d’executar el projecte o arrendatàries amb l’expressa autorització de la propietat.

En el supòsit que hi hagi diversos propietaris o arrendataris, s’han de constituir com a agrupació de persones físiques o bé han de renunciar a favor d’un o varis dels copropietaris o llogaters. Això s’ha de fer presencialment al Consorci Serra de Tramuntana o davant notari.

Si es tracta d’un element declarat Bé d’Interès Cultural (BIC), bé catalogat o bé patrimonial inclòs en el catàleg municipal, i té signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament per la seva gestió de visites, l’expedient el pot tramitar el particular i el conveni basta que reguli un règim de visites. En aquest cas, només es podrà sol·licitar una línia de subvenció.

Límit subvencionable

10.000 € màxim per beneficiari, per a un sol projecte o per a dos projectes (un LET i un LA).

Si es tracta d’un element declarat Bé d’Interès Cultural (BIC), bé catalogat o bé patrimonial inclòs en el catàleg municipal, i té signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament per la seva gestió de visites, el límit subvencionable pot incrementar-se a 20.000€ per a la línia LET i a 30.000€ en el cas de la LQ, però el beneficiari no es pot presentar a cap altra línia.

Requisits

 • Que l’actuació subvencionable es dugui a terme en la seva totalitat dintre de l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarada patrimoni mundial per la Unesco.
   
 • Documents per presentar:
  • DNI, NIF, NIE o passaport
  • Títol de propietat o contracte d’arrendament i autorització
  • Plànol cadastral
  • Annex I – sol·licitud
  • Annex II – declaració responsable de sol·licitud d’altres ajudes per la mateixa actuació
  • Annex III o pressupost, en ambdós casos signat per qui ha de realitzar l’actuació
  • Annex IV – compte bancari amb certificat de titularitat
  • Memòria explicativa tècnica
  • Fotografies de l’acció
    
 • No incórrer les prohibicions establertes a l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.
   
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca i el Consorci Serra de Tramuntana i amb la Seguretat Social.
   
 • Tenir tots els permisos, autoritzacions i llicències pertinents que siguin necessaris per dur a terme el projecte subvencionat.
   
 • L’import concedit no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat subvencionada.
   
 • Aquestes subvencions tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la Llei de subvencions o en la convocatòria, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
   
 • La concessió de les subvencions es duu a terme mitjançant règim de concurrència NO competitiva d’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança General de Subvencions, per ordre d’entrada en el registre del Consorci Serra de Tramuntana. D’aquesta manera, seran subvencionades fins exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria.

Línies a les que opten

 • Línia de recuperació d’elements etnològics (LET)
  Recuperació i restauració d’elements etnològics com poden ser, per exemple, canalitzacions d’aigua tradicionals, síquies, canaletes, molins d’aigua, cases de neu, forns de carboner, marges, paret de pedra en sec, entre d’altres.
  Requisits de les actuacions:
  • Han d’estar ubicades a sòl rústic
  • No es poden fer amb mitjans propis
  • Han de respectar les tècniques tradicionals i els materials originals (als elements de pedra en sec no s’admet cap tipus de morter o ciment).
    
 • Línia d’actuacions de recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn (LA)
  Treballs de regeneració (podes, aclarides i plantació d’arbres tradicionals), recuperació de zones agrícoles envaïdes per espècies forestals, control de plagues i/o malalties, desbrossament o eixermades, i eliminació controlada del combustible vegetal i/o espècies invasores, excepte quan es tracti d’espècies protegides o catalogades. 
  Requisits de les actuacions
  • Han d’estar ubicades a sòl rústic
  • Es poden fer amb mitjans propis (a la memòria s’ha d’incloure les eines que s’usaran, la tècnica, el temps previst de duració, els jornals i el preu de mercat)
  • S’han de respectar els principis establerts a la Llei Agrària de les Illes Balears (Llei 3/2019, de 31 de gener).
    
 • Línia d’actuacions de recuperació d’elements arquitectònics (LQ) 
  Només si es tracta d’un element declarat Bé d’Interès Cultural (BIC), bé catalogat o bé patrimonial inclòs en el catàleg municipal, i que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament per la seva gestió de visites. 
  Recuperació de torres de defensa, tafones, creus de terme, cases i casals urbans i altres immobles amb valor patrimonial. Les intervencions s’han de dur a terme respectant les tècniques i els materials originals i no es poden dur a terme per mitjans propis. En aquest cas, l'expedient es pot tramitar per una de les vies següents:
  • El particular, i no podrà sol·licitar altres línies. El conveni ha de regular un règim de visites.
  • L'ajuntament. El conveni ha de regular un règim de visites i ha d'especificar la cessió temporal de l'element patrimonial que ha de dur a terme l'actuació subvencionable.

Termini per presentar sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds serà de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOIB. 

Termini d'execució i justificació

 • Línia de recuperació d’elements etnològics (LET) - entre la visita inicial dels tècnics del Consorci i el 20 de desembre.
 • Línia d’actuacions de recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn (LA) - des de l’1 de gener, les podes i plantacions. La resta d’actuacions, a partir de la visita inicial del tècnic. En tots els casos, l’actuació ha d’estar finalitzada el 20 de desembre de 2023. 
 • Línia d’actuacions de recuperació d’elements arquitectònics (LQ) - entre la visita inicial dels tècnics del Consorci i el 20 de desembre.

*ATENCIÓ* La data per presentar la justificació de la subvenció s'ha modificat, fins dia 31 de març de 2024. Però la data d'execució es manté a 20 de desembre de 2023 (per tant, és la data màxima que poden tenir les factures presentades en la justificació).

Presentació de sol·licituds

Seu electrònica Consorci Serra de Tramuntana


Informació relacionada

 • Seu electrònica

  Visita
 • Publiciació concessió subvencions referents ampliació de crèdit convocatòria

  Descarrega
 • Publicació BOIB ampliació termini justificació subvencions 2023

  Descarrega
 • Publicació convocatòria BOIB

  Descarrega
 • Annex I - Sol·licitud subvenció

  Descarrega
 • Annex II - Declaració responsable

  Descarrega
 • Annex III - Model de pressupost

  Descarrega
 • Annex IV - Alta titularitat compte bancari

  Descarrega
 • Annex VI - Declaració responsable realització del projecte (s'ha de presentar amb la justificació de la subvenció, no amb la sol·licitud)

  Descarrega
 • Annex VII - Criteris reconstrucció marges

  Descarrega

Consorci Serra de Tamuntana

Contacte

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Avís legal i Política de galetes